Open every day from 11:00 - Please pay attention to our changed opening hours during the Holiday Season (Contact)

Privacyverklaring

Privacy Statement Bar-Restaurant Het Groene Paleis d.d. 25 mei 2018

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: ‘AVG’), verandert een hoop voor Bar-Restaurant Het Groene Paleis en voor u.

Wij vinden privacy erg belangrijk en dragen er dan ook zorg voor dat de gegevens die wij van u verwerken vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG worden behandeld.

Bar-Restaurant Het Groene Paleis is in de zin van de AVG “Verwerkingsverantwoordelijke”. Mocht u n.a.v. deze privacy statement en/of de AVG contact willen opnemen kan dat via info@hetgroenepaleis.nl of 020 – 820 35 35.

Bij het maken van een aanvraag en/of reservering geeft u toestemming voor het al dan niet verwerken van de in deze Privacy Statement genoemde persoonsgegevens en gaat u akkoord met de inhoud van deze Privacy Statement. U heeft ten allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken om wat voor reden dan ook. Bar-Restaurant Het Groene Paleis treft in dat geval passende maatregelen.

Welke gegevens hebben wij van u nodig voor het juist en zorgvuldig uitvoeren van uw aanvraag en/of reservering?

– Bedrijfs-  en/of groepsnaam: De bedrijfs- en/of groepsnaam is benodigd om een aanvraag en/of reservering in behandeling te kunnen nemen, juist te kunnen registreren en naar behoren uit te kunnen voeren. Mochten er wijzigingen in de aanvraag en/of reservering plaats vinden, dan kan de juiste aanvraag en/of reservering worden aangepast.
– Contactpersoon: De voor- en achternaam van een aanvraag en/of reservering wordt verwerkt om te kunnen achterhalen wat er besproken is en met wie.
– Datum: De datum van het gewenste uitje.
– Tijd: Tijdstip dat het uitje moet starten.
– Aantal personen: Het geschatte aantal deelnemers.
– Gelegenheid: Deze gegevens zijn nodig zodat ons personeel kan inspelen en rekening houden met het soort groep dat aanwezig is.
– E-mail adres: Het e-mail adres wordt verwerkt, zodat de bevestiging van de overeenkomst/reservering naar het juiste adres kan worden gestuurd. Ook kan dit E-mail adres benodigd zijn voor eventuele andere communicatie ten behoeve van een aanvraag en/of reservering, zoals onduidelijkheden, vragen, offertes en facturen.
– Telefoonnummer: Het telefoonnummer wordt verwerkt, voor het geval dat het noodzakelijk is om contact met u op te nemen voor overleg op de dag van de aanvraag en/of reservering.
– Allergie- en of dieetwensen: Deze gegevens zijn benodigd om te kunnen voorkomen dat u en/of uw gasten, voor zover sprake is van allergie- en/of dieetwensen, niet iets verkeerds eet of drinkt en daarmee de gezondheid in gevaar wordt gebracht of dat u en/of uw gasten producten eet of drink die men wenst(e) te vermijden om wat voor reden dan ook.

Wij verwerken bovengenoemde persoonsgegevens in ons reserveringssysteem, een systeem waarmee wij een Verwerkersovereenkomst hebben. De hierboven genoemde gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk, maar ten hoogste één jaar na afloop event/reservering.

Daarnaast kunnen wij vragen om gegevens die benodigd zijn voor het opstellen van een factuur, bijvoorbeeld wanneer betalen op rekening gewenst is. De benodigde facturatie gegevens zijn als volgt:

– Bedrijfs-  en/of groepsnaam: De bedrijfs- en/of groepsnaam is nodig voor het voeren van een juiste (financiële) administratie. Dit geldt zowel voor ons als voor u.
– Contactpersoon: De voor- en achternaam van de contact persoon wordt verwerkt, zodat wij kunnen achterhalen wat er besproken is en met wie.
– E-mail adres: Het e-mail adres wordt gebruikt voor het toezenden van een eventuele digitale factuur. Ook kan dit E-mail adres benodigd zijn voor eventuele andere communicatie ten behoeve van een factuur, zoals onduidelijkheden en niet correct uitgevoerde betalingen.
– Afdeling: De afdeling van uw bedrijf -die financiële handelingen verricht- wordt in sommige gevallen verwerkt, zodat een factuur bij de juiste afdeling van uw bedrijf terecht komt.
– Factuuradres gegevens: Deze gegevens worden verwerkt voor het voeren van een juiste (financiële) administratie. Dit geldt zowel voor ons als voor u.

Wij verwerken bovengenoemde persoonsgegevens in ons Accountingsysteem, een bedrijf waarmee wij een Verwerkersovereenkomst afgesloten hebben. De hierboven genoemde gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk, maar ten hoogste de wettelijke bewaartermijn ten aanzien van de boekhouding en/of overige financiële administratie.

U als gast hebt recht op:

– inzage; – rectificatie en aanvulling; – vergetelheid; – dataportabiliteit; – beperking van de verwerking; – rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering – recht van bezwaar.

Voor verdere toelichting op voornoemde rechten verwijzen wij naar de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het bewaren van uw gegevens en het verstrekken van uw gegevens aan derden:

– Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een uitspraak van een rechterlijke instantie.

Welke maatregelen nemen wij om te zorgen dat uw gegevens vertrouwelijk en veilig verwerkt worden?

– Onze medewerkers hebben enkel toegang tot het reserveringssysteem met uw gegevens, middels een gebruikersnaam en wachtwoord.
– Al onze medewerkers zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht, opgenomen in hun arbeidsovereenkomsten.
– In ons reserveringssysteem zit een module ingebouwd, waarmee uw gegevens na de bewaartermijn onherroepelijk verwijderd worden en niet meer ingezien kunnen worden.
– Ons e-mail programma is enkel toegankelijk met een wachtwoord en gebruikersnaam. Enkel management met het hoogste toegangsniveau hebben toegang tot het desbetreffende email programma.
– Met alle partners waarmee wij samenwerken en die onze en/of uw gegevens verwerken, hebben wij een Verwerkersovereenkomst. Deze overeenkomsten leggen de afspraken
– aangaande de AVG- vast tussen de Verwerkersverantwoordelijke (Bar-Restaurant Het Groene Paleis) en de verwerker (externe partij).

Subscribe to our newsletter to get the latest scoop right to your inbox.

Rokin 65 1012 KK Amsterdam
Reservation

×